Podręcznik zarządzania usb emerson micro motion h100

Instrukcja wprowadzania programu Cal Flame Cu 250b to narzędzie, które pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie wprowadzanie do systemu programu Cal Flame Cu 250b. Instrukcja wprowadzania programu Cal Flame Cu 250b zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wprowadzania programu, w tym przegląd krok po kroku, informacje na temat wymaganych parametrów, opcje konfiguracji i wiele innych. Instrukcja wprowadzania programu Cal Flame Cu 250b zawiera również informacje na temat dokumentacji, która może pomóc użytkownikom w ukończeniu procesu wprowadzania. Instrukcja wprowadzania programu Cal Flame Cu 250b stanowi świetne narzędzie dla użytkowników, którzy chcą szybko i łatwo wprowadzić do systemu program Cal Flame Cu 250b.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zarządzania usb emerson micro motion h100

1 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji Flygt /. 181

2

3 Spis treści Spis treści Wstęp i bezpieczeństwo... 3 Wprowadzenie... 3 Terminologia z zakresu bezpieczeństwa i znaki ostrzegawcze... 3 Gwarancja na produkt... 4 Bezpieczeństwo... 5 Bezpieczeństwo użytkownika... 5 Ochrona środowiska... 7 Transport i przechowywanie... 8 Sprawdzenie dostawy... 8 Sprawdzanie paczki... 8 Sprawdzanie urządzenia... 8 Wskazówki dotyczące transportu... 8 Podnoszenie... 9 Zakresy dopuszczalnych temperatur podczas transportu, przemieszczania oraz przechowywania... 9 Wytyczne dotyczące przechowywania Opis produktu Konstrukcja pompy Urządzenia monitorujące Tabliczka znamionowa... 12 Oznaczenia produktu Instalacja Instalowanie pompy... 14 Montaż dla instalacji S... 15 Wykonywanie połączeń elektrycznych Podłączanie przewodu silnika do pompy Tablice przewodów... 18 Schematy okablowania, wersja MSHA... 21 Sprawdzanie obrotów wirnika Eksploatacja... 23 Uruchamianie pompy Czyszczenie pompy... 24 Konserwacja Wartości momentów dokręcania Serwis... 27 Przeglądy... 27 Gruntowny przegląd Wymiana oleju Wymiana wirnika Wymontowanie wirnika MT, HT... 30 Wymontować wirnik SH... 31 Instalowanie wirnika MT, HT Zamontować wirnik SH Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 1

4 Spis treści Rozwiązywanie problemów... 43 Pompa nie uruchamia się... 43 Pompa nie zatrzymuje się, gdy używany jest czujnik poziomu... 44 Pompa włącza się, wyłącza i włącza ponownie w szybkiej sekwencji Pompa pracuje, ale włącza się ochrona silnika... 45 Pompa dostarcza zbyt mało wody lub nie dostarcza jej wcale Nie można uruchomić pompy przy użyciu rozrusznika łagodnego... 47 Dane techniczne Ograniczenia stosowania Dane określonego silnika: wersja standardowa... 49 Dane określonego silnika: wersja MSHA Wymiary i masy... 51 Charakterystyki działania Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

5 Wstęp i bezpieczeństwo Wstęp i bezpieczeństwo Wprowadzenie Cel niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja ma dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących następujących czynności: Montaż Eksploatacja Konserwacja PRZESTROGA: Przed zamontowaniem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten podręcznik. Niezgodne z przeznaczeniem użycie produktu może spowodować obrażenia i uszkodzenia ciała oraz skutkować utratą gwarancji. UWAGA: Niniejszą instrukcję należy zachować w celu korzystania w przyszłości i przechowywać w lokalizacji montażu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu. Terminologia z zakresu bezpieczeństwa i znaki ostrzegawcze Informacje na temat komunikatów bezpieczeństwa Poziomy zagrożenia Niezwykle ważne jest, aby przed przystąpieniem do obsługi produktu dokładnie przeczytać, zrozumieć i stosować się do komunikatów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów. Komunikaty są publikowane w celu ułatwienia zapobieżenia następującym zagrożeniom: wypadki i problemy zdrowotne, wadliwe działanie urządzenia, uszkodzenie produktu Poziom zagrożenia NIEBEZPIECZENSTWO: Znaczenie Niebezpieczna sytuacja, która spowoduje śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie podejmie się działań zapobiegawczych. OSTRZEZENIE: Niebezpieczna sytuacja, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie podejmie się działań zapobiegawczych. PRZESTROGA: Niebezpieczna sytuacja, która może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie podejmie się działań zapobiegawczych. UWAGA: Potencjalna sytuacja, która może prowadzić do powstania niepożądanych stanów, jeśli nie podejmie się działań zapobiegawczych. Czynności niezwiązane z obrażeniami ciała. Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 3

6 Wstęp i bezpieczeństwo Kategorie zagrożeń Kategorie zagrożeń mogą należeć do poziomów zagrożeń lub znaki specjalne mogą zastępować zwykłe znaki poziomów zagrożeń. Zagrożenia elektryczne symbolizuje następujący znak specjalny: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Gwarancja na produkt Zakres obowiązywania Ograniczenia Roszczenia gwarancyjne Części zamienne Poniżej znajdują się przykłady innych możliwych kategorii. Należą one do zwykłych poziomów zagrożeń i mogą być oznaczane uzupełniającymi znakami: Niebezpieczeństwo zmiażdżenia Niebezpieczeństwo przecięcia Niebezpieczeństwo powstania łuku elektrycznego Firma XYLEM zobowiązuje się do naprawienia wad w swoich produktach pod następującymi warunkami: Usterki są skutkiem wad projektowych, materiałowych i wykonania. Usterki zostały zgłoszone lokalnemu przedstawicielowi działu sprzedazy i serwisu w okresie obowiązywania gwarancji. Produkt jest używany wyłącznie zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej instrukcji. Sprzęt monitorujący wchodzący w skład produktu jest prawidłowo podłączony i jest używany. Wszelkie prace serwisowe i naprawcze wykonywane są przez specjalistów upoważnionych przez firmę Xylem. Używane są oryginalne części firmy Xylem. W produktach z zatwierdzeniem Ex mogą być stosowane wyłącznie części zatwierdzone do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz akcesoria zatwierdzone przez przedstawiciela firmy Xylem, posiadającego uprawnienia EX. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w następujących sytuacjach: niedostateczna konserwacja, nieprawidłowy montaż, modyfikacje lub zmiany w produkcie i montażu przeprowadzone bez konsultacji z uorawnionym przedstawicielem firmy Xylem, nieprawidłowo wykonane prace naprawcze, normalne zużycie. Firma Xylem nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach: uszkodzenia ciała, uszkodzenia mienia, straty ekonomiczne. Produkty firmy Xylem odznaczają się wysoką jakością i są przeznaczone do niezawodnej, długotrwałej eksploatacji. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży i serwisu. Firma Xylem gwarantuje dostępność części zamiennych przez 10 lat po zakończeniu wytwarzania tego produktu. 4 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

7 Wstęp i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo OSTRZEZENIE: Aby uniknąć obrażeń ciała, operator musi być zaznajomiony ze środkami ostrożności. W przypadku wystąpienia nadmiernego ciśnienia urządzenia ciśnieniowe mogą eksplodować, pęknąć lub wyrzucić zawartość. Należy podjąć wszelkie konieczne działania, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego ciśnienia. Eksploatowanie, prowadzenie prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych i remontowych urządzenia w sposób inny, niż to jest opisane w tym podręczniku, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, a także uszkodzenie urządzeń. Powyższe obejmuje wszelkie modyfikacje sprzętu bądź użycie części niedostarczonych przez firmę Xylem. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przeznaczenia urządzeń, przed rozpoczęciem czynności należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Xylem. Nie wolno zmieniać aplikacji serwisowej bez zatwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela firmy Xylem. PRZESTROGA: Należy postępować zgodnie z procedurami omówionymi w tym podręczniku. Nieprzestrzeganie ich może być przyczyną obrażeń ciała, uszkodzeń mienia lub opóźnień w wykonywaniu prac. Bezpieczeństwo użytkownika Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Wyposażenie ochronne Połączenia elektryczne Obowiązują następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: Obszar roboczy powinien być zawsze utrzymywany w czystości. Należy zwracać uwagę na zagrożenie stwarzane przez gazy i pary w obszarze pracy. Należy unikać zagrożeń, których źródłem jest prąd elektryczny. Należy zwracać uwagę na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zagrożenia związane z łukiem elektrycznym. Zawsze pamiętać o ryzyku utonięcia, porażenia prądem oraz oparzeń. Należy korzystać z wyposażenia ochronnego zgodnie z przepisami wewnętrznymi firmy. W obszarze roboczym trzeba używać sprzętu ochronnego: Kask ochronny okulary ochronne, najlepiej z osłonami bocznymi; Obuwie ochronne Rękawice ochronne Maska gazowa Ochronniki słuchu Zestaw pierwszej pomocy urządzenia zabezpieczające. UWAGA: Nie należy nigdy eksploatować urządzenia, jeżeli elementy zabezpieczające nie są zamontowane. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi urządzeń zabezpieczających w innych rozdziałach tego podręcznika. Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez elektryka posiadającego uprawnienia, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, krajowymi i Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 5

8 Wstęp i bezpieczeństwo Ciecze niebezpieczne Mycie skóry i oczu lokalnymi. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymagań, patrz rozdziały dotyczące połączeń elektrycznych. Produkt jest przeznaczony do użytkowania z cieczami, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Podczas pracy z produktem należy przestrzegać następujących zasad: Należy się upewnić, że wszyscy pracownicy obsługujący ciecze biologicznie niebezpieczne zostali zaszczepieni przeciwko chorobom, na jakie mogą być narażeni. Należy ściśle przestrzegać zasad higieny osobistej. Wykonać czynności poniższych procedur w przypadku zetknięcia się chemikaliów bądź niebezpiecznych płynów z oczami lub skórą: Sytuacja Praca w instalacjach tymczasowych Wymagania MSHA Chemikalia lub płyny niebezpieczne przedostały się do oczu Chemikalia lub płyny niebezpieczne weszły w kontakt ze skórą Czynności 1. Palcami utrzymać otwarte powieki. 2. Przemywać oczy płuczką do oczu lub bieżącą wodą przynajmniej 15 minut. 3. Zgłosić się do lekarza. 1. Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Myć skórę wodą i mydłem przynajmniej przez 1 minutę. W razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną. Niektóre branże przemysłu, na przykład górniczy lub konstrukcyjny, mają dynamiczny charakter i wymagają tymczasowych instalacji wyposażenia. Ze względu na surowe warunki tych zastosowań, normalne wykorzystanie wyposażenia elektrycznego powoduje zużycie i może skutkować uszkodzeniami izolacji, zwarciami i odkrytymi przewodami. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa podczas stosowania jednostki w surowych zastosowaniach, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Jeżeli kable elektryczne muszą być umieszczone w taki sposób, że występuje ryzyko przejeżdżania po nich przez ciężki sprzęt, należy zapewnić ochronę mechaniczną, zapobiegającą fizycznemu uszkodzeniu kabli. Przed użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową wyposażenia elektrycznego. Przerwać eksploatację urządzeń z odkrytymi przewodami lub widocznymi uszkodzeniami. Użyć przerywaczy doziemnych na wszystkich gniazdach lub zastosować system przewodów uziemiających wyposażenie. Zgodnie z Kodeksem Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej konieczne jest spełnianie poniższych wymagań, aby utrzymać dopuszczenie tego sprzętu do użytkowania przez Mine Safety and Health Administration (MSHA): Zakres tematyczny Ogólne bezpieczeństwo Wymagania Muszą być przeprowadzane częste przeglądy. Wszystkie części elektryczne, kabel wleczny i instalacja elektryczna muszą być utrzymywane w dobrym stanie. W obudowach części elektrycznych nie może być żadnych otwartych wlotów. Korpus maszyny musi być skutecznie uziemiony. Przewody zasilające nie mogą być używane do uziemienia. Napięcie robocze musi być zgodne z napięciem znamionowym silnika. 6 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

9 Wstęp i bezpieczeństwo Zakres tematyczny Serwis i naprawa Wymagania Przeglądy, prace serwisowe i naprawy są dozwolone tylko wtedy, gdy kabel wleczny jest odłączony od źródła zasilania. Prace muszą być wykonane przez przeszkolony personel (najlepiej przez personel producenta lub jego przedstawiciela), aby zapewnić, że pompa zostanie przywrócona do początkowego stanu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wszystkie ścieżki odcinające płomień. Części zamienne muszą być identyczne z dostarczonymi przez producenta. Jeżeli wloty kablowe na pompie lub w urządzeniu sterującym zostaną naruszone, należy je ponownie zmontować w zatwierdzony sposób. NIEBEZPIECZENSTWO: Zaniedbanie przywrócenia pierwotnego stanu zabezpieczeń dopuszczalnego sprzętu spowoduje utratę aprobaty MSHA. Stworzenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa narazi właściciela/ operatora kopalni na odpowiedzialność karną. Elementy złączne Kable Eksploatacja Wszystkie śruby, nakrętki, wkręty i gwintowane pokrywy muszą być odpowiednio dokręcone i zabezpieczone. Musi być używany ognioodporny przewód wleczny. Musi być on oznaczony numerem identyfikacyjnym MSHA oraz właściwie zabezpieczony przez automatyczne urządzenie przerywające obwód. Z przewodem należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia oraz zużycia. Nie wolno dopuścić, aby produkty zawierające wykładzinę Poly-Life pracowały na sucho w miejscach niebezpiecznych. Ochrona środowiska Obszar roboczy Regulacje dotyczące ścieków i emisji Zawsze utrzymywać stanowisko w czystości. Należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa dotyczących odpadów i emisji. Odpowiednio utylizować wszelkie odpady. Zagospodarowanie i utylizację pompowanej cieczy należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Całkowicie usuwać rozlane ciecze, zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Składać odpowiednim władzom meldunki dotyczące emisji do środowiska. OSTRZEZENIE: Niebezpieczeństwo napromieniowania NIE wysyłać produktu do firmy Xylem, jeśli był skażony przez promieniowanie jądrowe. Instalacja elektryczna W sprawach wymagań dotyczących recyklingu instalacji elektrycznych, należy zwracać się do lokalnego zakładu energetycznego. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 7

10 Transport i przechowywanie Transport i przechowywanie Sprawdzenie dostawy Sprawdzanie paczki Sprawdzanie urządzenia 1. Sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń lub brakujących części. Zanotować wszystkie uszkodzenia lub brakujące części na kwicie potwierdzenia odbioru i na rachunku należności frachtowych. Jeśli występują nieprawidłowości, należy zgłosić roszczenie wobec firmy przewozowej. Jeśli produkt został odebrany od dystrybutora, należy zgłosić roszczenie bezpośrednio dystrybutorowi. Usunąć z produktu wszystkie elementy opakowania. Pozbyć się wszystkich elementów opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdzić produkt w celu stwierdzenia, czy jakieś części nie zostały uszkodzone i czy czegoś nie brakuje. Jeśli to konieczne, odczepić produkt, demontując wszystkie śruby, wkręty lub taśmy. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gwoźdźmi i taśmami. 4. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży. Wskazówki dotyczące transportu Środki ostrożności NIEBEZPIECZENSTWO: Przed rozpoczęciem prac montażowych lub serwisowych pompy należy odłączyć i zablokować zasilanie elektryczne. OSTRZEZENIE: Nie stać w pobliżu zawieszonych ciężarów. Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Położenie i mocowanie Urządzenie można transportować w położeniu poziomym lub pionowym.. Upewnić się, że zespół został pewnie zamocowany na czas transportowania oraz, że nie może toczyć się ani przewrócić. 8 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

11 Transport i przechowywanie Podnoszenie Podnoszenie mechaniczne OSTRZEZENIE: Niebezpieczeństwo zgniecenia. Należy zawsze podnosić urządzenie przy użyciu wyznaczonych do tego celu punktów podnoszenia. Należy używać właściwego sprzętu do podnoszenia i upewnić się, że sprzęt jest właściwie zapięty w uprzęży. Nosić właściwe środki ochrony osobistej. Nie zbliżać się do lin i podwieszonego ładunku. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić sprzęto do podnoszenia i uprząż/ pasy. Podczas mechanicznego podnoszenia pompy należy zawsze wykorzystywać ucha do podnoszenia. WS001337B Zakresy dopuszczalnych temperatur podczas transportu, przemieszczania oraz przechowywania Przenoszenie w temperaturze zamarzania W temperaturze niższej niż temperatura zamarzania produkt i całe wyposażenie instalacyjne, łącznie z osprzętem podnoszącym, należy przenosić zachowując najwyższą ostrożność. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że produkt jest ogrzany do temperatury wyższej od temperatury zamarzania. Poniżej temperatury zamarzania nie należy obracać ręcznie wirnika napędzanego/śmigła. Zalecany sposób ogrzania urządzenia to zanurzenie w mieszanej lub pompowanej cieczy. UWAGA: Nie rozmrażać pompy za pomocą otwartego płomienia. Urządzenie w stanie, w jakim zostało dostarczone Jeżeli urządzenie nadal jest w stanie, w jakim opuściło fabrykę opakowanie nie zostało naruszone wtedy zakres dopuszczalnych temperatur podczas transportowania, przeładunku i przechowywania wynosi: -50 C (-58ºF) do +60 C (+140ºF). 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 9

12 Transport i przechowywanie Wyciąganie urządzenia z cieczy Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie mrozu, przed uruchomieniem należy odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia. Urządzenie jest odporne na zamarzanie podczas pracy lub zanurzenia w cieczy, ale wirnik napędzany/śmigło i uszczelnienie wału mogą zamarznąć, jeśli urządzenie jest wyciągnięte z cieczy do otoczenia o temperaturze niższej niż temperatura zamarzania. Urządzenia wyposażone w wewnętrzny układ chłodzący są napełnione mieszaniną wody i 30% glikolu. Ta mieszanina zachowuje płynność w temperaturach do 13 C (9 F). Poniżej 13 C (9 F) lepkość wzrasta na tyle, że mieszanina glikolu traci swoje właściwości płynne. Jednakże, mieszanina glikol-woda nie zamarza całkowicie i nie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem, należy stosować następujące wytyczne: 1. Usunąć całą pompowaną ciecz, jeśli ma to zastosowanie. Sprawdzić wszystkie ciecze smarujące lub chłodzące, zarówno oleje jak i mieszaniny woda-glikol pod kątem obecności wody. W razie potrzeby wymienić. Wytyczne dotyczące przechowywania Miejsce przechowywania Produkt musi być przechowywany w zakrytym, suchym miejscu, wolnym od ciepła, brudu i drgań. UWAGA: Przechowywanie długookresowe Chronić produkt przed wilgocią, źródłami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie kłaść ciężkich obiektów na zapakowanym produkcie. Jeśli pompa ma być przechowywana dłużej niż sześć miesięcy, obowiązują następujące wytyczne: Przed uruchomieniem pompy po zakończeniu przechowywania należy ją sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na uszczelnienia i wlot kablowy. Aby zapobiec zakleszczeniu uszczelnień, wirnik napędzany/śmigło należy obracać raz w miesiącu. 10 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

13 Opis produktu Opis produktu Produkty dołączone Model pompy Zatwierdzenia Standard Konstrukcja pompy Pompa głębinowa, napędzana silnikiem elektrycznym. Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pompowania ścieków, osadów, wody nieoczyszczonej oraz czystej. Należy zawsze przestrzegać ograniczeń podanych w Ograniczenia stosowania (strona 49). W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przeznaczenia urządzeń, przed rozpoczęciem czynności należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży i serwisu. OSTRZEZENIE: W środowisku, w którym istnieje zagrożenie wybuchem lub zapłonem, można stosować tylko pompy z certyfikatem Ex lub MSHA. Wielkość cząsteczek Klasa ciśnieniowa UWAGA: NIE należy używać pompy w cieczach silnie korozyjnych. Aby uzyskać informacje o ph, patrz Ograniczenia stosowania (strona 49). Wersja przeznaczona do pompowania ciepłych substancji (cieczy) ma pewne ograniczenia eksploatacyjne, które podano na tabliczce znamionowej pompy. Aby uzyskać informacje na temat możliwości zastosowania, patrz Ograniczenia stosowania (strona 49). Pompa może pompować ciecz zawierającą cząsteczki, których wielkość odpowiada rozmiarowi otworów w filtrze sitowym. Liczba otworów Wymiary otworu 360 Średnica 10, 0 mm (0, 39 cala) Aby uzyskać więcej informacji na temat filtru sitowego, patrz Wymiary i masy (strona 51). MT HT SH Spad średni Spad wysoki Spad bardzo wysoki Typ wirnika K B Odporny na ścieranie Odporny na ścieranie Urządzenia monitorujące Poniższe uwagi dotyczą urządzeń monitorujących pompy: Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 11

14 Opis produktu Tabliczka znamionowa W stojanie znajdują się połączone szeregowo styki termiczne włączające alarm przy nadmiernej temperaturze. Styki termiczne otwierają się w temperaturze 140 C (284 F) i zamykają w temperaturze 105 C (221 F). Tabliczka znamionowa to metalowa etykieta umieszczona na korpusie głównym produktu. Na tabliczce znamionowej podano główne dane techniczne produktu. Na produktach z zatwierdzeniem specjalnym umieszczona jest również tabliczka zatwierdzenia Kod krzywej lub kod pędnika 2. Numer seryjny, patrz Oznaczenia produktu (strona 13) 3. Numer produktu 4. Kraj pochodzenia 5. Dodatkowe informacje 6. Faza; typ prądu; częstotliwość 7. Napięcie znamionowe 8. Zabezpieczenie termiczne 9. Klasa termiczna 10. Moc znamionowa wału 11. Standard międzynarodowy 12. Stopień ochrony 13. Prąd znamionowy 14. Prędkość znamionowa 15. Maksymalna głębokość zanurzenia 16. Kierunek obrotów: L = w lewo, R = w prawo 17. Klasa obciążenia 18. Współczynnik obciążenia 19. Masa produktu 20. Litera kodowa zablokowanego wirnika 21. Współczynnik mocy 22. Maksymalna temperatura otoczenia 23. Przeczytać instrukcję montażu 24. Uprawniony organ, tylko produkty przeciwwybuchowe Ex z aprobatą EN Rysunek 1: Tabliczka znamionowa WS006257A Tabliczka zatwierdzenia MSHA WS006212A 12 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

15 Opis produktu Oznaczenia produktu Czytanie instrukcji Kody i parametry W tym rozdziale znaki kodu są odpowiednio zilustrowane: X = litera Y = cyfra Różne typy kodów są oznaczone literami a, b i c. Parametry kodu są znakowane cyframi. XXYYYY. YYY YYY YYYY a b c WS006265B Typ wyróżnienia Numer Znaczenie Typ kodu a Oznaczenie sprzedaży b Kod produktu c Numer seryjny Parametr 1 Końcówka hydrauliczna 2 Typ instalacji 3 Kod sprzedaży 4 Wersja 5 Rok produkcji 6 Cykl produkcyjny 7 Numer roboczy Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 13

16 Instalacja Instalacja Instalowanie pompy NIEBEZPIECZENSTWO: Przed rozpoczęciem prac montażowych lub serwisowych pompy należy odłączyć i zablokować zasilanie elektryczne. OSTRZEZENIE: W strefie wybuchowej można montować urządzenia rozruchowe jedynie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nie instalować produktów z zatwierdzeniem CSA w miejscach sklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z państwowymi przepisami elektrycznymi ANSI/NFPA Trzeba wentylować zbiornik stacji ścieków zgodnie z lokalnymi przepisami wodociągowymi. Upewnić się, że pompa nie może przetoczyć się lub przewrócić i spowodować obrażenia u ludzi lub straty mienia. OSTRZEZENIE: Ryzyko porażenia prądem. Przed zainstalowaniem pompy sprawdzić, czy kabel i wlot kablowy nie zostały uszkodzone podczas transportu. UWAGA: Zapobieganie sedymentacji Nie wymuszać połączenia rurociągu z pompą. Zastosowanie mają następujące wymagania: Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy użyć rysunku wymiarowego pompy. Należy trwale oddzielić miejsce pracy, na przykład barierką ochronną. Przed spawaniem lub użyciem ręcznych narzędzi elektrycznych trzeba sprawdzić zagrożenie wybuchem. Przed zamontowaniem pompy należy usunąć z rur wlotowych wszelkie odpady. Przed opuszczeniem pompy do cieczy, która ma być pompowana, zawsze należy sprawdzić kierunek obracania się wirnika. W celu uniknięcia sedymentacji w przypadku, gdy pompowana ciecz zawiera cząstki stałe, prędkość cieczy w rurociągu tłocznym musi przekraczać pewną wartość. Należy wybrać z tabeli właściwą prędkość minimalną i odpowiednio dobrać prawidłowy rozmiar rurociągu tłocznego. Mieszanina Woda + gruboziarnisty żwir 4 (13) Woda + żwir 3, 5 (11) Woda + piasek, wielkość cząstek < 0, 6 mm (0, 024 cala) 2, 5 (8, 2) Woda + piasek, wielkość cząstek < 0, 1 mm (0, 004 cala) 1, 5 (4, 9) Prędkość minimalna w metrach na sekundę (w stopach na sekundę) 14 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

17 Instalacja W przypadku instalacji, które mają być używane do pompowania mocno zanieczyszczonych cieczy przez dłuższy czas, zalecane jest zbudowanie zbiornika osadowego. WS001380B Rysunek 2: Zbiornik osadowy Wymagania dotyczące rurociągu tłocznego Rurociąg tłoczny może być prowadzony pionowo lub poziomo, jednak nie może mieć ostrych załamań. Prawidłowa instalacja pozioma i pionowa Nieprawidłowa instalacja z ostrym załamaniem WS001379A WS001346A Elementy złącza Montaż dla instalacji S OSTRZEZENIE: Należy używać wyłącznie elementów mocujących o odpowiednich wymiarach, wykonanych z właściwych materiałów. Należy wymienić wszystkie skorodowane elementy mocujące. Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone i czy żadnego nie brakuje. W przypadku instalacji S pompa jest przenośna i może pracować całkowicie lub częściowo zanurzona w pompowanej cieczy. Pompa wyposażona jest w połączenie dla węża lub rury. Podane wymagania i instrukcje mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy instalacja wykonywana jest zgodnie z rysunkiem wymiarowanym. Kabel ułożyć w taki sposób, aby nie powstały ostre łuki. Zadbać, aby nie doszło do zaciśnięcia oraz do zassania do wlotu pompy. Należy podłączyć linię wylotową. Należy opuścić pompę do studzienki. Należy umieścić pompę na podstawie i sprawdzić, czy nie może spaść lub utonąć. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 15

18 Instalacja Alternatywnie można podwiesić pompę za łańcuch do podnoszenia tuż nad dnem studzienki. Trzeba upewnić się, że pompa nie może obracać się przy uruchomieniu ani podczas eksploatacji. 5. Należy podłączyć przewód silnika, rozrusznik i sprzęt monitorujący zgodnie z osobnymi instrukcjami. Trzeba upewnić się, że wirnik obraca się prawidłowo. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Sprawdzanie obrotów wirnika (strona 21). Wykonywanie połączeń elektrycznych Ogólne środki ostrożności Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Wszystkie prace elektryczne muszą być nadzorowane przez elektryka mającego odpowiednie uprawnienia. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Przed rozpoczęciem pracy przy jednostce należy sprawdzić, czy jednostka i panel sterowania są odcięte od źródła zasilania i nie można dostarczać do nich mocy. Powyższa zasada dotyczy również obwodów sterujących. Przeciek do części elektrycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stopienie bezpiecznika. Koniec przewodu silnika musi znajdować się cały czas nad powierzchnią cieczy. Dopilnować, aby wszystkie nieużywane przewody były zaizolowane. W przypadku nieprawidłowego wykonania połączeń elektrycznych lub uszkodzenia bądź usterki pompy istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu. PRZESTROGA: Jeśli pompa jest wyposażona w automatyczną kontrolę poziomu i/lub wewnętrzny stycznik, istnieje niebezpieczeństwo nagłego ponownego uruchomienia. WS006209A Wymagania Podane ogólne wymagania dotyczą montażu elektrycznego: Jeśli pompa ma być podłączona do sieci komunalnej, przed jej zamontowaniem należy powiadomić instytucję dostarczającą. Pompa podłączona do komunalnej sieci zasilającej może po uruchomieniu spowodować migotanie żarówek. Napięcie i częstotliwość sieci komunalnej muszą być zgodne ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej. Jeśli pompę można podłączać do różnych napięć, wtedy podłączone napięcie jest oznaczone przez żółtą naklejkę umieszczoną obok wlotu kablowego. Bezpieczniki i wyłączniki obwodu muszą mieć odpowiednie wartości znamionowe, a ochrona pompy przed przeciążeniem (wyłącznik zabezpieczający silnika) musi być podłączona i ustawiona na prąd znamionowy zgodnie z tabliczką znamionową i 16 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

19 Instalacja ewentualnie schematem połączeń. Prąd rozruchowy w przypadku bezpośredniego uruchamiania może być sześciokrotnie wyższy niż prąd znamionowy. Bezpieczniki i kable muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów i zarządzeń. Jeśli prąd znamionowy pompy jest taki sam lub bliski wartości prądu znamionowego bezpieczników lub wyłączników, wtedy wymaga się, aby bezpieczniki lub wyłączniki posiadały odpowiednie charakterystyki dla silników Jeśli zalecana jest praca przerywana, pompa musi być wyposażona w sprzęt monitorujący, który obsługuje taką pracę. Styki cieplne/termistory muszą być używane. Przewody Uziemienie (masa) Poniżej przedstawiono wymagania, które należy spełnić podczas instalacji przewodów: Przewody muszą być w dobrym stanie, nie mogą mieć ostrych zgięć, nie mogą też być ściśnięte. Izolacja nie może być uszkodzona, nie mogą na niej występować nacięcia ani wgniecenia (przez oznaczenia itp. ) przy wlocie kablowym Tuleja uszczelnienia wlotu kablowego i podkładka muszą być odpowiednie dla zewnętrznej średnicy przewodu. Minimalny kąt zgięcia nie może być mniejszy niż zatwierdzona wartość. Jeśli przewód był wcześniej używany, podczas ponownego montażu należy odciąć jego krótki fragment, tak aby tuleja uszczelnienia wlotu kablowego nie obejmowała przewodu w tym samym punkcie co wcześniej. Wymienić kabel, jeżeli jego zewnętrzna powłoka jest uszkodzona. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży i serwisu. Należy uwzględnić spadek napięcia w przewodach. Napięcie znamionowe zespołu napędowego to napięcie zmierzone w punkcie połączenia kabla w pompie. Jeśli używany jest napęd o zmiennej częstotliwości (VFD), musi być używany przewód ekranowany, zgodnie z europejskimi wymaganiami CE. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży i serwisu (dostawcą napędu VFD). W przypadku kabli SUBCAB konieczne jest przycięcie folii miedzianej skrętki dwużyłowej. Długość przewodu uziemiającego Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Cały osprzęt elektryczny musi zostać uziemiony (podłączony do masy). Dotyczy to osprzętu pompy, członu napędzającego i całego sprzętu monitorującego. Sprawdzić przewód uziemienia (masy), aby upewnić się, że jest prawidłowo podłączony. Jeśli kabel silnika zostanie omyłkowo szarpnięty i poluzowany, przewód uziemienia (masy) powinien być ostatnim przewodem, który zostanie odłączony od zacisku. Należy sprawdzić, czy przewód uziemienia jest dłuższy niż przewody fazowe. Dotyczy to obu końców kabla silnika. Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego lub oparzenia. Jeśli prawdopodobny jest kontakt fizyczny ludzi z pompą lub pompowaną cieczą, należy przyłączyć do uziemionych styków dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed zwarciem doziemnym Przewód uziemiający musi być o 200mm (7, 9 cala) dłuższy niż przewody fazowe w skrzynce przyłączowej urządzenia. Podłączanie przewodu silnika do pompy Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 17

20 Instalacja PRZESTROGA: Przeciek do części elektrycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stopienie bezpiecznika. Należy sprawdzić na tabliczce znamionowej, jakie połączenia są wymagane do zasilania. Przyłączyć przewody kabla silnika elektrycznego, łącznie z uziemiającym (do połączenia z masą), do tabliczki zaciskowej lub zespołu rozruchowego. Sprawdzić, czy pompa jest prawidłowo uziemiona (podłączona do masy). Mocno dokręcić wlot kablowy w jego najniższym położeniu. Tuleja uszczelniająca i podkładki muszą odpowiadać zewnętrznej średnicy kabli. Tablice przewodów Rozmieszczenie połączeń L1 L2 L3 T1 T2 T3 T WS001021B 1 Sprzęt rozruchowy i przewody sieci elektr. (L1, L2, L3) 13 Cewka 2 Uziemienie (masa) 14 Transformator 3 Uziemienie funkcjonalne 15 Kondensator 4 Przewody sterowania (T1, T2, T3, T4) 16 Urządzenie do płynnego rozruchu 5 Przesuwnik fazowy 17 Regulator poziomu 6 Dioda 18 Stycznik, przekaźnik rozruchowy lub przekaźnik 7 Przewód silnika 19 Detektor termiczny w stojanie 8 Ekran 20 Detektor termiczny w głównym łożysku 9 Pompa 21 Zworka 18 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

21 Instalacja Standard kodowania barwnego 10 Połączenie zagniatane 22 Tabliczka zaciskowa, płytka zaciskowa 11 Izolacja zagniatana 23 Czujnik wycieków 12 Ochronnik silnika elektr. 24 Przewody stojana (U1, U2, U5, U6, V1, V2, V5, V6, W1, W2, W5, W6, Z1, Z5, Z6) Kod BN BK WH OG GN GNYE RD GY BU YE Opis Brązowy Czarny Biały Pomarańczowy Zielony Zielony-żółty Czerwony Szary Niebieski Żółty Przyłączenie przewodów stojana oraz zestyków cieplnych do płytki zaciskowej W V U Terminal plate T2 T1 Terminal plate W V U T1 T2 STATOR LEADS AND THERMAL CONTACTS 3 leads 6 leads 6 leads 9 leads 9 leads 12 leads 12leads 12 leads Y D Y Y serial Y // Y // D serial D // W W1 V2 W1 W1 W1 W5 W1 W5 W1 V6 W1 W5 V2 V6 V V1 U2 V1 V1 V1 V5 V1 V5 V1 U6 V1 V5 U2 U6 U U1 W2 U1 U1 U1 U5 U1 U5 U1 W6 U1 U5 W2 W6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 W2 W2 W5 W2 W2 W6 W2 W5 V2 V2 V5 V2 V2 V6 V2 V5 U2 U2 U5 U2 U2 U6 U2 U5 STATOR LEADS U1, U5 RD U2, U6 GN V1, V5 BN V2, V6 BU W1, W5 YE W2, W6 BK T1, T2 WH/YE CABLE SEAL FOR Y/D STARTER Terminal block (8x) CONNECTION TERMINAL BOARD CABLE SEAL TERMINAL BOARD Terminal block (8x) RD BK BN GN YE BU WH WH C A B L E S E A L U1 (RD) W2 (BK) V1 (BN) U2 (GN) W1 (YE) S T A T O R V2 (BU) T1 (WH/YE) T2 (WH/YE) Waterproof flat pin (8x) WS004926B Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 19

22 Instalacja Przyłączenie kabla silnika elektr. i zespołu rozruchowego do płytki zaciskowej U T1 V W T2 Terminal plate SYMBOLS AND DENOMINATIONS BN=Brown BK=Black WH=White OG=Orange GN=Green GNYE=Green-Yellow RD=Red GY=Grey BU=Blue YE=Yellow *SUBCAB AWG/CSA **GC= Ground check =Terminal plate =Screen =Ground =Functional ground =Crimp isolation for cable, if not in use =Crimp connection TR =Thermal relay =Flat pin sleeve =Inside pump Pump SCREENED MOTOR CABLES Shrink hose GNYE Screen as ground conductor Motor cable Pump L3 6 BK L2 5 BK L1 4 BK L3 3 BK / GY L2 2 BK / BK L1 1 BK / BN GNGY T1 WH T2 WH T3 WH T4 WH Use on T1-T2 when not in use (GC) (4+S2) - - (GC) (7+S2) (GC) (S6+2) (S3+S4) (S3+4) (S3) Terminal plate or contactor unit EXTERNAL STARTER, DOL, WITHOUT INTERNAL CONTACTOR INTERNAL CONTACTOR, DOL MAX 500V (CSA MAX 250V) Motor cable (6/7* conductors) L3 GY/WH* L2 BK/BK* L1 BN/RD* T1 WH/OG* T2 WH/BU* GNYE/GNYE* YE* Float switch(optional) EU: Max 400V US/CDN: Max 250V Pump GC** WH/BU* GNYE/GN* In serial with WH/BU* leader BU/WH* BN/BK* T2 GC** Terminal plate W V U T1 T2 External motor protection Thermal O/L relay Setting= I Motor cable (4/4*/7* conductors) L3 GY/WH* L2 BK/BK* L1 BN/RD* GNYE/GNYE* YE* OG* BU* Float switch(optional) EU: Max 400V US/CDN: Max 250V Pump GC** Contactor 5-6 BK 3-4 GY 1-2 BN A1 A2 WH BU Terminal plate W V U T1 T2 BU/WH* BN/BK* 5 BU (T2) GNYE/GN* GC** In serial with BU leader INTERNAL CONTACTOR, DOL OVER 500V (CSA OVER 250V) External motor protection Thermal O/L relay Setting= I Motor cable (4/4*/7* conductors) L3 GY/WH* L2 BK/BK* L1 BN/RD* GNYE/GNYE* YE* OG* BU* Pump GC** TR G H A Contactor A1 A2 BU WH BK GY BN Terminal plate W V U T1 T2 EXTERNAL STARTER, Y/D WITHOUT INTERNAL CONTACTOR Motor cable (9 conductors) 1 BK L1 2 BK L2 3 BK L3 4 BK L1 5 BK L2 6 BK L3 T1 WH T2 WH GNYE Pump Connection terminal board U1 W2 V1 U2 W1 V2 T1 T2 C A B L E S E A L STATOR U1 (RD) W2 (BK) V1 (BN) U2 (GN) W1 (YE) V2 (BU) T1 (WH/YE) T2 (WH/YE) CABLE SEAL INTERNAL SOFTSTARTER, 3-PHASE Softstarter settings: Ramp up 4sec. Ramp down N/A Torque 25% External motor protection Motor cable L3 GY L2 BK L1 BN GNYE Thermal O/L relay Setting= I Pump Softstarter L3 - T3 L2 - T2 L1 - T1 A2 A1 BU P2 P1 Thermal contact GY BK BN WH BU Terminal plate W V U T1 T2 WS004927B 20 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

23 Instalacja Schematy okablowania, wersja MSHA Silnik, 60 Hz, instalacja 3-fazowa, V połączenie w gwiazdę lub V połączenie w gwiazdę WS004859A WS002441A Sprawdzanie obrotów wirnika OSTRZEZENIE: Szarpnięcie podczas uruchamiania może być mocne. Należy sprawdzać kierunek obrotów wirnika po każdym ponownym podłączeniu kabla oraz po utracie fazy lub całkowitej utracie zasilania. Uruchomić silnik. Zatrzymać silnik. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się w prawidłowym kierunku. Prawidłowy kierunek obrotów wirnika jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompę z góry. Po uruchomieniu pompa zareaguje w kierunku odwrotnym do kierunku obrotów wirnika. Nieprawidłowa kolejność faz uniemożliwia uruchomienie pompy z rozrusznikiem łagodnym. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 21

24 Instalacja L2 L1 L3 L1 L2 L3 WS001397A Rysunek 3: Reakcja początkowa 4. Jeśli wirnik obraca się w niewłaściwym kierunku, należy wykonać jedną z następujących czynności: Jeśli silnik ma połączenie trójfazowe, należy przełożyć dwa przewody fazy, a następnie powtórzyć tę procedurę od punktu 1. W przypadku pomp trójfazowych z zewnętrznymi rozrusznikami lub bez wbudowanej osłony silnika fazy należy zmienić na zaciskach wyjściowych rozrusznika. 22 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

25 Eksploatacja Eksploatacja Środki ostrożności OSTRZEZENIE: Pompa nie może pracować bez zamontowanych urządzeń zabezpieczających. Nigdy nie używać pompy z zablokowanym przewodem spustowym lub zamkniętym zaworem spustowym. Należy sprawdzić, czy jest wolna droga ewakuacji. Nigdy nie pracować samemu. WS006209A Odległość od obszarów mokrych Poziom hałasu Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Upewnić się, że żadna osoba nie znajduje się bliżej niż 20 m (65 stóp) od zespołu, gdy jest on w kontakcie z pompowaną lub mieszaną cieczą. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Zespół nie był badany pod względem możliwości użycia w basenach. W razie użycia w basenach zastosowanie mają specjalne przepisy bezpieczeństwa. UWAGA: Uruchamianie pompy Poziom głośności produktu jest niższy niż 70 db. Jednak w pewnych instalacjach i pewnych punktach roboczych na krzywej wydajności poziom głośności może przekraczać 70 db. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi poziomu głośności w miejscu montażu pompy. Nieprzestrzeganie ich może spowodować utratę słuchu lub naruszenie przepisów lokalnych. NIEBEZPIECZENSTWO: Jeśli konieczne jest wykonanie prac przy pompie, należy sprawdzić, czy jest ona odcięta od źródła zasilania i nie można dostarczać do niej energii. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 23

26 Eksploatacja OSTRZEZENIE: Upewnić się, że pompa nie może przetoczyć się lub przewrócić i spowodować obrażenia u ludzi lub straty mienia. W niektórych instalacjach pompa i otaczająca ciecz mogą być gorące. Należy pamiętać o niebezpieczeństwie oparzeń. Podczas uruchamiania jednostki należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w pobliżu. Zespół wykona szarpnięcie w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wirnika napędzanego. UWAGA: Czyszczenie pompy Sprawdzić, czy kierunek obrotów wirnika napędzanego jest prawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Sprawdzanie kierunku obrotów wirnika. Skontrolować pompę. Sprawdzić, czy nie występuje fizyczne uszkodzenie pompy lub kabli. Należy sprawdzić poziom oleju w obudowie olejowej. Należy wyjąć bezpieczniki lub otworzyć przerywacz i sprawdzić, czy wirnik może swobodnie się obracać. Należy sprawdzić, czy sprzęt monitorujący (jeśli jest zamontowany) działa. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się prawidłowo. 6. Należy uruchomić pompę. Jeśli pompa pracowała w bardzo brudnej wodzie, należy ją wyczyścić. Jeżeli w pompie pozostaną resztki gliny, cementu lub podobnych zanieczyszczeń, może zostać zatkany wirnik i uszczelnienie, co uniemożliwi pracę pompy. Pozostawić na pewien czas pompę pracującą w czystej wodzie lub przepłukać pompę przez króciec tłoczny. 24 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

27 Konserwacja Konserwacja Środki ostrożności NIEBEZPIECZENSTWO: Przed rozpoczęciem prac montażowych lub serwisowych pompy należy odłączyć i zablokować zasilanie elektryczne. OSTRZEZENIE: Wskazówki dotyczące konserwacji Podczas prac przy produkcie zawsze należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Patrz Wstęp i bezpieczeństwo (strona 3). Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniu umyć je dokładnie czystą wodą. Po demontażu przemyć elementy wodą. Należy przestrzegać poniższych wymogów: Przed spawaniem lub użyciem ręcznych narzędzi elektrycznych należy sprawdzić zagrożenie wybuchem. Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy doprowadzić do schłodzenia całego układu i części składowych pompy. Sprawdzić, czy urządzenie i jego wszystkie elementy zostały dokładnie wyczyszczone. Gdy system jest pod ciśnieniem, nie otwierać żadnych odpowietrzników ani zaworów spustowych, ani też nie wyjmować żadnych korków. Przed demontażem pompy, wyjęciem korków lub odłączeniem rur sprawdzić, czy pompa jest odizolowana od układu i nie jest pod ciśnieniem. Podczas konserwacji i przed ponownym montażem należy zawsze wykonać poniższe czynności: wyczyścić dokładnie wszystkie części, szczególnie żłobki pierścieni o-ring; wymienić wszystkie pierścienie o-ring, uszczelki i podkładki uszczelniające; nasmarować wszystkie sprężyny, śruby i pierścienie o-ring smarem. Aby zapewnić optymalną ochronę przed korozją, wszystkie pierścienie o-ring i sąsiadujące powierzchnie należy pokryć środkiem Exxon Mobil Unirex N3 lub jego odpowiednikiem. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 25

28 Konserwacja WS006894A Rysunek 4: Przykład sąsiadujących powierzchni pierścienia o-ring W trakcie ponownego montażu należy zawsze upewnić się, że istniejące wskaźniki nieruchome znajdują się w jednej linii. Po ponownym zmontowaniu zespołu napędowego należy go poddać testom na szczelność. Z kolei pompę po zmontowaniu należy najpierw uruchomić próbnie, a dopiero w razie braku błędów normalnie eksploatować. Wartości momentów dokręcania Śruby i nakrętki Wszystkie śruby oraz nakrętki trzeba nasmarować, aby osiągnąć odpowiedni moment dokręcania. Śruby wkręcane w elementy ze stali nierdzewnej muszą mieć gwint pokryty odpowiednimi środkami smarnymi w celu uniknięcia zakleszczenia. W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących momentów dokręcania prosimy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży i serwisu. Tabela 1: Stal nierdzewna, A2 i A4, moment dokręcenia Nm (funty-siła x stopa) Klasa wytrzymało ści M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M, 0 (0, 74) 2, 0 (1, 5) 3, 0 (2, 2) 8, 0 (5, 9) 15 (11) 27 (20) 65 (48) 127 (93, 7) 220 (162) 434 (320) 70, 80 2, 7 (2) 5, 4 (4) 9, 0 (6, 6) 22 (16) 44 (32) 76 (56) 187 (138) 364 (268) 629 (464) 1240 (915) 100 4, 1 (3) 8, 1 (6) 14 (10) 34 (25) 66 (49) 115 (84, 8) 248 (183) 481 (355) Tabela 2: Stal, moment dokręcenia Nm (funty-siła x stopa) Klasa wytrzymało ści M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 8, 8 2, 9 (2, 1) 5, 7 (4, 2) 9, 8 (7, 2) 24 (18) 47 (35) 81(60) 194 (143) 385 (285) 665 (490) 1310 (966, 2) 10, 9 4, 0 (2, 9) 8, 1 (6) 14 (10) 33 (24) 65 (48) 114 (84) 277 (204) 541 (399) 935 (689) 1840 (1357) 12, 9 4, 9 (3, 6) 9, 7 (7, 2) 17 (13) 40 (30) 79 (58) 136 (100) 333 (245) 649 (480) 1120 (825, 1) 2210 (1630) 26 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

29 Konserwacja Śruby z łbami stożkowymi płaskimi z gniazdem imbusowym Serwis Maksymalny moment dokręcenia śrub z łbami stożkowymi płaskimi z gniazdem imbusowym dla wszystkich klas właściwości mechanicznych musi wynosić 80% wartości dla klasy właściwości 8. 8 i wyższych. Regularne przeglądy i serwis pompy zapewniają zwiększenie niezawodności pracy. Typ czynności serwisowej Przeglądy Gruntowny przegląd Cel Zapobieganie przerwom w działaniu oraz awariom maszyny. Pomiary zapewniające bezpieczne działanie oraz wydajność pompy są określone dla każdego zastosowania z osobna. Mogą one obejmować takie operacje, jak wyważanie wirnika, sprawdzanie i wymiana części ulegających zużyciu, sprawdzanie anod cynkowych oraz stojana. Zapewnienie długiego czasu eksploatacji produktu. Zawiera części wymienne głównych elementów oraz pomiary wykonane podczas kontroli. Odstęp między przeglądami 2000 godzin lub 1 rok, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Dotyczy normalnych zastosowań oraz warunków pracy, w sytuacji, gdy temperatura substancji (cieczy) jest < 40 C (104 F) godzin lub 2 lata, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Okresy te dotyczą normalnych zastosowań oraz warunków pracy, w sytuacji, gdy temperatura substancji (cieczy) jest < 40 C (104 F). UWAGA: Krótsze okresy międzyprzeglądowe mogą być wymagane w przypadku ekstremalnych warunków eksploatacji, np. pompowania bardzo ściernych lub korozyjnych substancji lub cieczy o temperaturach przekraczających 40 C (104 F). Przeglądy Regularne przeglądy i serwis pompy zapewniają zwiększenie niezawodności pracy. Pozycja serwisowa Widoczne części pompy i instalacji Rury, zawory i inne wyposażenie zewnętrzne Czynności 1. Sprawdzić, czy wszystkie wkręty, śruby i nakrętki są właściwie dokręcone. Sprawdzić stan obudowy pompy, filtra siatkowego, pokrywy, uchwytów do podnoszenia, śrub oczkowych, lin, łańcuchów i przewodów. Sprawdzić części pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wyregulować i/lub wymienić. Wirnik 1. W przypadku wystąpienia objawów zużycia wirnika lub otaczających części wymagana jest regulacja wirnika lub wymiana zużytych części. Olej Sprawdzić olej: 1. Pobrać próbkę oleju. Jeżeli olej zawiera cząstki stałe, wymienić uszczelkę mechaniczną. Należy skontaktować się z autoryzowanym warsztatem serwisowym. Upewnić się, że komora kontrolna jest napełniona do odpowiedniego poziomu. Patrz Napełnianie olejem (strona 29). Mniejsza ilość wody nie jest szkodliwa dla uszczelki mechanicznej. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 27

30 Konserwacja Gruntowny przegląd Wymiana oleju Pozycja serwisowa Czynności Wlot kablowy 1. Sprawdzić, czy spełnione są następujące wymagania: Wlot kablowy musi być mocno dokręcony do najniższego położenia. Wersja MSHA pompy: Wlot kablowy musi być tak dokręcony, aby odstęp między śrubą dławnicy i pokrywą MSHA był większy niż 3, 175 mm (1/8 cala). Do sprawdzenia luzu należy użyć szczelinomierza. Wersja MSHA pompy:śruba dławnicy jest zabezpieczona przed obracaniem za pomocą śruby i podkładki. Obciąć kawałek kabla, tak by tuleja uszczelniająca stykała się z kablem w nowym miejscu. W razie potrzeby wymienić tuleję uszczelniającą. Komora kontrolna 1 1. Sprawdzić, czy śruba kontrolna jest właściwie dokręcona. Wykręcić śrubę inspekcyjną. Jeśli znajduje się w niej ciecz, spuścić ją w całości. Jeśli w komorze kontrolnej znajduje się olej, należy go usunąć i sprawdzić ponownie po upływie tygodnia. Jeśli w komorze kontrolnej ponownie znajduje się olej, wymienić uszczelkę mechaniczną. Jeśli w komorze kontrolnej znajduje się woda, należy sprawdzić, czy pierścień o-ring śruby kontrolnej nie jest uszkodzony. Przewód 1. Jeśli zewnętrzna koszulka jest uszkodzona, wymienić przewód. Sprawdzić, czy przewody nie mają ostrych zgięć i nie są ściśnięte. Układ chłodzenia Czujniki poziomu lub inny osprzęt czujnikowy Osprzęt rozrusznika Rezystancja izolacji uzwojeń stojana Jeżeli przepływ przez układ jest częściowo ograniczony, należy wykonać płukanie i czyszczenie. Sprawdzić działanie. Naprawić lub wymienić uszkodzony osprzęt. Wyczyścić i wyregulować osprzęt. Należy sprawdzić stan i działanie. W razie potrzeby skontaktować się z elektrykiem. Sprawdzić izolację pomiędzy: dwoma fazami stojana, fazą a uziemieniem. Rezystancja izolacji powinna wynosić > 1 megaom. Do sprawdzenia izolacji należy użyć miernika rezystancji izolacji 1000 V prądu stałego. Jeśli wartość rezystancji izolacji jest niższa niż 1 megaom, należy skontaktować się z autoryzowanym warsztatem serwisowym. W ramach przeglądu głównego, oprócz działań podanych w części Przeglądy, należy wykonać czynności opisane poniżej. Pozycja serwisowa Łożysko podporowe i główne Uszczelnienie mechaniczne Czynności Wymienić łożyska na nowe. Wymienić uszczelnienia na nowe. Zaleca się olej parafinowy o lepkości zbliżonej do ISO VG32. Z tego typu olejem pompa jest dostarczana z fabryki. W zastosowaniach, w których toksyczne właściwości oleju są mniejszym problemem, można użyć oleju mineralnego o lepkości do ISO VG32. 1 Niezależnie od indywidualnego zastosowania komora kontrolna nie powinna być sprawdzana rzadziej niż wskazują odstępy między kontrolami w przypadku normalnych zastosowań oraz pracy z substancjami (cieczami) o temperaturze < 40 C (104 F). 28 Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji

31 Konserwacja Opróżnianie z oleju 1 2 WS006203A 1. Śruba inspekcyjna 2. Śruba olejowa Rysunek 5: Symbole 1. Położyć pompę na boku. Zablokować pompę podporami, aby nie dopuścić do obrócenia się pompy. Wykręcić śrubę olejową. W pompie znajdują się dwie śruby olejowe. Do spuszczenia oleju można wykorzystać dowolną z nich, jednak łatwiej spuścić olej, gdy wykręcone są obie śruby olejowe. OSTRZEZENIE: W obudowie olejowej może występować ciśnienie. Aby uniknąć rozprysków oleju, owinąć szmatką korek wlewu oleju. Obrócić pompę, tak aby otwór olejowy był na dole, i poczekać, aż olej wypłynie. WS001327A Napełnianie olejem 1. Wymienić pierścień o-ring śruby olejowej. Włożyć jedną ze śrub olejowych z powrotem i dokręcić ją. Obrócić pompę tak, aby otwór olejowy był na górze i wlać nowy olej. Napełniać, aż poziom oleju osiągnie otwór wlotowy. Ilość: 1, 45 l (1, 53 kwarty) 4. Włożyć z powrotem śrubę olejową i dokręcić ją. Wymiana wirnika Flygt /. 181 Podręcznik montażu, eksploatacji i konserwacji 29

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawowa konfiguracja

Personalizacja

Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

Świetne zdjęcia

Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

Utrzymywanie kontaktu

iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

W rodzinie

Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

Codzienne czynności

Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPhone’a

 • Witaj
  • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
   Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
           Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
            Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
             Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
              Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                Pobieranie aplikacji
                 Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                  Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                   Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                               Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                 RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                  Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                   Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                    Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                     Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                      Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                       Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                        Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                         Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                          Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                           Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                            Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                              Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                               Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                 Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                  Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                   Wyświetlanie map
                                                    Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                     Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                      Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                       Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                        MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                         Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                          Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                           Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                            Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                             Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                              Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                               Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                 Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                  Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                   Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                    Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                     Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                      Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                       Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                        Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                         Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                          Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                           Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                            Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                             Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                              Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                               Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                 Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                  Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                   Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                    Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                     Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                      Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                       CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                        Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                          Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                           AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                            Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                             Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                              Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                               Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                 Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                  Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                   Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                    Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                    Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                    Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                    Dziękujemy za komentarz.E-podręcznik. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk. Elektryk. ELE. 02/EE. 05. Cz. 2 - w Księgarni WSiP

                                                                                                    • Przejdź do menu głównego
                                                                                                    • Przejdź do treści

                                                                                                    UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

                                                                                                    Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

                                                                                                    Część 2 podręcznika prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności praktycznych dotyczących budowy i konserwacji instalacji elektrycznych (omówiono w nim takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje instalacji, wskaźniki energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary instalacji elektrycznych, normy i przepisy prawa). Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania wiedzy.

                                                                                                    Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

                                                                                                    Korzystanie z e-podręcznika

                                                                                                    1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
                                                                                                    2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
                                                                                                    3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
                                                                                                    4. Zaloguj się.
                                                                                                    5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
                                                                                                    6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
                                                                                                    7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

                                                                                                    Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

                                                                                                    Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
                                                                                                    https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

                                                                                                    Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613M8

                                                                                                    Inne z tej serii/cyklu

                                                                                                    -20%


                                                                                                    Dodano do koszyka

                                                                                                    Ilość: szt.

                                                                                                    Cena:

                                                                                                    Wartość koszyka:

Podręcznik zarządzania usb emerson micro motion h100

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zarządzania usb emerson micro motion h100

 1. Instrukcja obsługi, części i instalacji 3m Versaflo Tr 802e

 2. Podręcznik instalatora Cisco 4506 Catalyst Switch

 3. Specyfikacja Haier Htaf29s

 4. Książka instruktażowa Frigidaire Frtb7b4emb

 5. Podręcznik użytkownika i obsługi 3m 1113604c

 6. Procedury instalacji uaktualnienia Aeg Dl 80

 7. Szybka konfiguracja Beko B3t4923dw

 8. Bezpieczeństwo i montaż C A T Jl7 Black Path Edition

 9. Księga Właścicieli Epson Eh Tw7400

 10. Zarys techniczny Asus Cuc2000

 11. Instrukcja bezpieczeństwa produktu Ge Jtp15ba

 12. Opisy cykli Bosch Wav28mh0nl

 13. Podręcznik riggowania Beko Sdfn16410s

 14. Podręcznik zastępstw terenowych Canon M111121

 15. Instrukcja instalacji oprogramowania California Air Tools 60040dcadc

 16. Ograniczona gwarancja i instrukcja obsługi Aeg Hcs 5577

 17. Instrukcja prowadzenia kabli Asus 90lm05m1 B03370

 18. Ważne instrukcje Instrukcja obsługi Haier Afd626tgw

 19. Broszura i specyfikacja Aeg L7fe8432s

 20. Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji Brother Bas 342g Ps

 21. Ustawienie 3m Dbi Sala 3101730

 22. Operacja Asus Fx D1162

 23. Karta konserwacji i smarowania Beko Bic22000x

 24. Podręcznik wdrażania Cal Flame Bbq07849p

 25. Cechy i korzyści Beko Fg 941 Ns

 26. Skrócona instrukcja obsługi Electrolux Efv60380bx

 27. Podręcznik dla osób pracujących w domu Beko Cwb 6435 W

 28. Lista części dla właścicieli Haier 1u36hs1era

 29. Broszura produktowa Honeywell Dbc2000e1018

 30. Instalacja i wdrożenie Hitachi Cp Ex401

 31. Podręcznik operatora i części zamiennych Electrolux Ebsl4xcn

 32. Specyfikacja części Funkcja Beko Bcna306e4fn

 33. Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Ge Gld6500l

 34. Podręcznik programisty sterowników Cairox Cva 315 18kw

 35. Księga Właścicieli 3m Mt73h7b4410ws6eu

 36. Podręcznik właściciela Hitachi Dv 16vbl

 37. Przeznaczenie Electrolux Efc 6510

 38. Wymiary i montaż Hitachi Cc9xmn

 39. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji 3g Gigi Dlx

 40. Podręcznik How-To Epson Wf C20600

 41. Instrukcja szybkiego startu instalacji Emerson Gxt Rt Series

 42. Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Asus Fx Pro

 43. Instrukcja obsługi i specyfikacja Canon Dm 100

 44. Podręcznik uzupełniający do serwisu Asus Hs W1

 45. Uwagi dotyczące instalacji Black And Decker Mgd600

 46. Instrukcja kontroli Cisco Cisco2691 Dc U

 47. Instrukcja wymiany Asus A40jv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zarządzania usb emerson micro motion h100